Leveringen - 256532-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Netwerkuitrusting

2020/S 106-256532

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Postadres: pl. Politechniki 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-661
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ci.pw.edu.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis

Referentienummer: Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000 Netwerkuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis składającej się z następujących urządzeń: serwer typ 1 (Ceph Node) – 19 szt.; serwer

Typ 2 (Ceph Node GPU) – 2 szt.; serwer typ 3 (Hadoop Name Node) – 3 szt.; serwer typ 4 (Hadoop Node GPU) – 30 szt.; serwer typ 5 (Ceph Node) – 12 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 1 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 2 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 3 – 2 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 4 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 5 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 6 – 1 szt.; urządzenie bezpieczeństwa sieci typ 1 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 300 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32424000 Netwerkinfrastructuur
48820000 Servers
48821000 Netwerkservers
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
51500000 Installatie van machines en uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Voornaamste plaats van uitvoering:

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1; 00-614 Warszawa, ul. Rektorska 4, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis składającej się z następujących urządzeń: serwer typ 1 (Ceph Node) – 19 szt.; serwertyp 2 (Ceph Node GPU) – 2 szt.; serwer typ 3 (Hadoop Name Node) – 3 szt.; serwer typ 4 (Hadoop NodeGPU) – 30 szt.; serwer typ 5 (Ceph Node) – 12 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 1 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 2 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 3 – 2 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ4 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 5 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 6 – 1 szt.; urządzenie bezpieczeństwa sieci typ 1 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 RPMA.01.01.00-14-9871/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-561611
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Format Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-456
Land: Polen
E-mail: jm.kaczanowska@gmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 300 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 942 230.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020