Leveringen - 256535-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tours: Vloerreinigingsmachines

2020/S 106-256535

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Tours
Postadres: Mairie de Tours
Plaats: Tours Cedex 9
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37926
Land: Frankrijk
E-mail: s.legloanic@ville-tours.fr
Telefoon: +33 247216100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tours.fr

Adres van het kopersprofiel: https://tours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tours Métropole Val de Loire
Postadres: 60 avenue Marcel Dassault
Plaats: Tours Cedex 3
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37206
Land: Frankrijk
E-mail: s.legloanic@ville-tours.fr
Telefoon: +33 247216100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tours-metropole.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://tours.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de matériel de nettoyage semi-professionnel et professionnel, matériel de séchage, accessoires et pièces détachées et prestations de maintenance pour la Ville de Tours et Tours Métropole

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39713410 Vloerreinigingsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ce dossier concerne l'achat de chariots de lavage, de matériel de séchage de type sèche-main, d'aspirateurs, de monobrosses, d'autolaveuses, de nettoyeur haute pression et également la maintenance et la fourniture de consommables, d'accessoires et de pièces détachées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 168 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713410 Vloerreinigingsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Tours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de chariots, seaux de lavage, accessoires, pièces détachées et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité jugée au vu du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39712300 Elektrische handendrogers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Tours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de sèche-mains et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42972000 Delen van reinigingsmachines
42999300 Delen van stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Tours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de consommables, accessoires et pièces détachées pour les matériels de nettoyage électriques et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713430 Stofzuigers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Tours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'aspirateurs et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713410 Vloerreinigingsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Tours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de mono brosses et autolaveuses, autres matériels de nettoyage électriques et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924740 Hogedrukreinigingstoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de nettoyeurs haute pression et prestations de maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions garantie, du SAV et modalités d'accompagnement / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 232-568539
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20AC005
Perceel nr.: 1
Benaming:

Acquisition de chariots, seaux, accessoires, pièces détachées et maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langle
Postadres: 23 rue du Petit Plessis
Plaats: La Riche
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37230
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.langle.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Acquisition sèches mains et prestations

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20AC006
Perceel nr.: 3
Benaming:

Acquisition consommables, accessoires et pièces détachées pour matériels de nettoyage électriques et maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langle
Postadres: 23 rue du Petit Plessis
Plaats: La Riche
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37230
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.langle.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Karcher
Postadres: 5 avenue des Coquelicots
Plaats: Bonneuil-sur-Marne
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94865
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.kaercher.com/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nilfisk
Postadres: 26 avenue de la Baltique
Plaats: Courtaboeuf
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91978
Land: Frankrijk

Internetadres: https://new.nilfisk.com/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
Laagste offerte: 140 000.00 EUR / Hoogste offerte: 1 000 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20AC007
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acquisition d'aspirateurs et maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langle
Postadres: 23 rue du Petit Plessis
Plaats: La Riche
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37230
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.langle.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20AC008
Perceel nr.: 5
Benaming:

Acquisition de mono brosses et auto laveuses, autres matériels de nettoyage électriques et prestations de maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Langle
Postadres: 23 rue du Petit Plessis
Plaats: La Riche
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37230
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.langle.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nilfisk
Postadres: 26 avenue de la Baltique
Plaats: Courtabœuf
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91978
Land: Frankrijk

Internetadres: https://new.nilfisk.com/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Karcher
Postadres: 5 avenue des Coquelicots
Plaats: Bonneuil-sur-Marne
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94865
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.kaercher.com/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 484 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 484 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20AC009
Perceel nr.: 6
Benaming:

Acquisition nettoyeurs haute pression et prestations de maintenance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Karcher
Postadres: 5 avenue des Coquelicots
Plaats: Bonneuil-sur-Marne
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94865
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.kaercher.com/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans Cedex
Postcode: 45057
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telefoon: +33 238775900
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans
Postcode: 45057
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020