Leveringen - 256543-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Lier: Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie

2020/S 106-256543

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HeiligHartziekenhuis Lier
Postadres: Mechelsestraat 24
Plaats: Lier
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2500
Land: België
Contactpersoon: de heer Ronny Meyers
E-mail: ronny.meyers@hhzhlier.be
Telefoon: +32 34913733
Fax: +32 34912346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhzhlier.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor vier jaar voor het leveren van apparatuur voor medische beeldvorming en bijhorende diensten

Referentienummer: 2019-015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorwerp van deze leveringen: raamovereenkomst voor het leveren van apparatuur voor medische beeldvorming en bijhorende diensten voor periode van vier jaar.

In toepassing van artikel 2, 4o van de Wet van 15.6.2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal het H. Hart Ziekenhuis Lier optreden als opdrachtencentrale voor Briant in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

— Imeldaziekenhuis vzw, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden,

— Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels Vilvoorde VZW, Vaartstraat 42, 1800 Vilvoorde,

— Emmaüs vzw, Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen.

De opdracht zal gegund worden aan een of meerdere kandidaten. In tweede fase zal elke deelnemende organisatie samen of apart minicompetities uitschrijven telkenmale er behoefte is aan de aankoop van [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 561 983.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

High end CT toestel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CT toestel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verhuis CT toestel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radiografie teletafel

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mammografietoestel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACS/VNA

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echografietoestellen

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Een mobiel radiografietoestel (“bobby”)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interventionele radiografiezaal (hybride zaal)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis vzw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: SLA / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-047520
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 1
Benaming:

High end CT toestel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 446.28 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 446.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 2
Benaming:

CT toestel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 867.76 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 867.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 3
Benaming:

Verhuis CT toestel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 132.23 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 132.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 4
Benaming:

Radiografie teletafel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AGFA nv
Postadres: Septestraat 27
Plaats: Mortsel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2640
Land: België
E-mail: patrick.marstboom@agfa.com
Telefoon: +32 34509685
Fax: +32 34005537
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benetec bvba
Postadres: Kelderbeemd 1/A
Plaats: Retie
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2470
Land: België
E-mail: mpolfliet@benetecmed.com
Telefoon: +32 14377920
Fax: +32 14377920
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 793.38 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 793.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 5
Benaming:

Mammografietoestel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benetec bvba
Postadres: Kelderbeemd 1/A
Plaats: Retie
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2470
Land: België
E-mail: mpolfliet@benetecmed.com
Telefoon: +32 14377920
Fax: +32 14377920
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FUJIFILM Medical Systems Benelux
Postadres: Westpoort 62
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2070
Land: België
E-mail: info@fujimsb.be
Telefoon: +32 37600333
Fax: +32 37666998
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tromp Medical nv
Postadres: Excelsiorlaan 33
Plaats: Zaventem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1930
Land: België
E-mail: bart.theeuwes@trompmedical.com
Telefoon: +32 27204004
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 6
Benaming:

PACS/VNA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AGFA Healthcare nv
Postadres: Septestraat 27
Plaats: Mortsel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2640
Land: België
E-mail: koen.vandewalle1@agfa.com
Telefoon: +32 34509688
Fax: +32 34509618
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FUJIFILM Medical Systems Benelux
Postadres: Westpoort 62
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2070
Land: België
E-mail: info@fujimsb.be
Telefoon: +32 37600333
Fax: +32 37666998
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RVC Belgium nv
Postadres: Kielsevest 14, bus 201
Plaats: Antwerpen 1
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2018
Land: België
E-mail: vangeijn@rvc.nl
Telefoon: +31 332056565

Internetadres: www.rvc-software.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sectra Imaxperts bv
Postadres: Televisieweg 37a
Plaats: Almere
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1322 AJ
Land: België
E-mail: info.benelux@sectra.com
Telefoon: +31 365401970
Fax: +31 365401971

Internetadres: www.sectra.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telemis SA
Postadres: Avenue Athena 2
Plaats: Louvain-La-Neuve
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1348
Land: België
E-mail: glenn.deira@telemis.com
Telefoon: +32 10480011
Fax: +32 10480020
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 404 958.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 404 958.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 7
Benaming:

Echografietoestellen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acertys Healthcare nv
Postadres: Oeyvaersbosch 12
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2630
Land: België
E-mail: Info.be@acertys.com
Telefoon: +32 38701111
Fax: +32 38701112
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benetec bvba
Postadres: Kelderbeemd 1/A
Plaats: Retie
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2470
Land: België
E-mail: mpolfliet@benetecmed.com
Telefoon: +32 14377920
Fax: +32 14377920
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FUJIFILM Medical Systems Benelux
Postadres: Westpoort 62
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2070
Land: België
E-mail: info@fujimsb.be
Telefoon: +32 37600333
Fax: +32 37666998
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 8
Benaming:

Een mobiel radiografietoestel (“bobby”)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AGFA nv
Postadres: Septestraat 27
Plaats: Mortsel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2640
Land: België
E-mail: patrick.marstboom@agfa.com
Telefoon: +32 34509685
Fax: +32 34005537
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benetec bvba
Postadres: Kelderbeemd 1/A
Plaats: Retie
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2470
Land: België
E-mail: mpolfliet@benetecmed.com
Telefoon: +32 14377920
Fax: +32 14377920
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tromp Medical nv
Postadres: Excelsiorlaan 33
Plaats: Zaventem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1930
Land: België
E-mail: bart.theeuwes@trompmedical.com
Telefoon: +32 27204004
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 983.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-015
Perceel nr.: 9
Benaming:

Interventionele radiografiezaal (hybride zaal)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Medical Systems Belgium nv
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 30 B9
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: info.be@eu.medical.canon
Telefoon: +32 24162300
Fax: +32 24162306

Internetadres: www.eu.medical.canon

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FUJIFILM Medical Systems Benelux
Postadres: Westpoort 62
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2070
Land: België
E-mail: info@fujimsb.be
Telefoon: +32 37600333
Fax: +32 37666998
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Philips Belgium Commercial nv
Postadres: Tweestationsstraat 80
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1070
Land: België
E-mail: sales.support.be@philips.com
Telefoon: +32 22874250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27197359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare nv
Postadres: Guido Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1654
Land: België
E-mail: healthcare.be@siemens.com
Telefoon: +32 25364572
Fax: +32 25369520
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 834.71 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 834.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Postadres: Keizerstraat 20
Plaats: Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020