Leveringen - 256552-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Caen: Brandbluswagens

2020/S 106-256552

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service départemental incendie et secours
Postadres: 25 boulevard Maréchal Juin
Plaats: Caen
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14077
Land: Frankrijk
E-mail: nathalie.lechesne@calvados.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sdis14.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Matériel roulant — bras élévateur aérien automobile — BEAA 24

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens - FB04
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Matériel roulant — bras élévateur aérien automobile — BEAA 24.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 440 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens - FB04
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Caen Calvados (14).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Matériel roulant — bras élévateur aérien automobile — BEAA 24.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique — dossier technique du véhicule / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-016015
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Matériel roulant — bras élévateur aérien automobile — BEAA 24

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bronto Skylift AG
Nationaal identificatienummer: 49950846300019
Postadres: Rumlang30320
Plaats: Rumlang30320
NUTS-code: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 30320
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Chorus Pro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur le Duc
Plaats: Caen
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020