Leveringen - 256553-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Oltenița: Software en informatiesystemen

2020/S 106-256553

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Oltenița
Nationaal identificatienummer: 4294103
Postadres: Bulevardul Republicii nr. 40
Plaats: Oltenița
NUTS-code: RO312 Călăraşi
Postcode: 915400
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Ruse
E-mail: integrare.primariaoltenita@gmail.com
Telefoon: +40 242515770
Fax: +40 242515087

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariaoltenita.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție de active necorporale și corporale (echipamente FEDR) și pachet servicii necesare dezvoltării și implementării soluției informatice integrate, în cadrul UAT, municipiul Oltenița” – proiect „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației pentru cetățenii din municipiul Oltenița” – cod SIPOCA 650, cod MySMIS 2014:129241

Referentienummer: 4294103/2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului ce se va incheia va fi reprezentat de livrarea de pachete informatice si echipamente necesare implementarii proiectului „Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei pentru cetatenii din municipiul Oltenita” – Cod SIPOCA 650, Cod MySMIS 2014:129241, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – contract de finantare 349/23.5.2019.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20 de zile.

Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 089 040.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30213300 Desktop computers
30216110 Scanners voor computergebruik
30232110 Laserprinters
32323100 Kleurenmonitoren
33195100 Monitoren
48214000 Software voor netwerkbesturingssysteem
48312000 Software elektronisch publiceren
48624000 Software voor pc-besturingssysteem
48627000 Software voor realtimebesturingssysteem
48820000 Servers
48900000 Diverse software en computersystemen
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72212224 Diensten voor ontwikkeling van software voor web page editing
72212312 Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch publiceren
72212600 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
72265000 Softwareconfiguratiediensten
72266000 Advies over software
72268000 Leveren van software
72320000 Databasediensten
72413000 Diensten voor het ontwerpen van websites
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO312 Călăraşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulevardul Republicii nr. 40, Oltenita, judetul Calarasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In cadrul acesteia, se va derula o licitatie deschisa, incluzand:

— achizitie de active necorporale si corporale (echipamente FEDR) necesare dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in cadrul UAT;

– achizitie pachet sistem de operare, sistem de baze de date si licente de operare, achizitie pachet software de furnizare licente informatice integrate pentru dezvoltarea si implementarea solutiei informatice integrate in UAT: cheltuieli cu echipamente informatice hardware (incadrate ca elemente FEDR) – un server, 21 de statii fixe, patru laptopuri, cinci scanere, 10 multifunctionale A4, două multifunctionale A3, două plasme dosarul include un server. Specificatii tehnice minimale: capacitate: 4x16 GB, procesor: 1 x CPU Intel; 21 de sisteme desktop – sistem de tip unitate Intel Core, 500 GB + monitor Full HD, LED; patru laptopuri – procesor Intel Core, memorie: 8 GB, 1 TB; cinci scanere – specificatii tehnice: monocrom, color, sheet-fed; 10 multifunctionale A4 – cu minimum două sertare.

Alimentare, scanare fata-verso, printare/copiere/scanare/fax; două multifunctionale A3 – color, două sertare de alimentare, scanare fata-verso, imprimare 20 ppm; două plasme-smart, ultra HD, Wi-Fi integrat. Chelt. cu un serv. de actualizare si configurare web-site, un serv. de dezvoltare si configurare portal; chelt. cu serv. de consultanta si expertiza IT; chelt. cu serv. configurare si implementare baze de date, migrare si integrare structuri de date existent.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de implementare a proiectului. / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Experienta similara a specialistilor propusi. / Weging: 15
Prijs - Weging: 69
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Achizitia se face in cadrul proiectului: „Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei pentru cetatenii din municipiul Oltenita”, in contextul semnarii contractului de finantare nr. 349/23.5.2019 cu Ministerul dezvoltarii regionale si administratiei publice prin autoritatea de management pentru Programul Operational „Capacitatea administrativa”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 235-575219
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9402
Benaming:

„Contract achizitie de active necorporale si corporale (echipamente FEDR) si pachet servicii necesare dezvoltarii si implementarii solutiei informatice integrate in cadrul UAT municipiul Oltenita” – proiect „Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei pentru cetatenii din municipiul Oltenita” – cod Sipoca 650, Cod Mysmis 2014: 129241

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Integrisoft Solutions
Nationaal identificatienummer: RO 12448483
Postadres: Str. Ianca nr. 2, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 032161
Land: Roemenië
E-mail: office@integrisoft.ro
Telefoon: +40 212508750
Fax: +40 212508752

Internetadres: www.integrisoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 188 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 089 040.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Uat Municipiul Oltenița
Postadres: Bulevardul Republicii nr. 40
Plaats: Oltenița
Postcode: 915400
Land: Roemenië
E-mail: secretariat.primariaoltenita@gmail.com
Telefoon: +40 242515770
Fax: +40 242515087

Internetadres: www.primariaoltenita.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020