Leveringen - 256556-2020

03/06/2020    S106

Oostenrijk-Wenen: Omhulde wegenbouwmaterialen

2020/S 106-256556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 28
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Lienfeldergasse 96
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1170 Wien
Land: Oostenrijk
E-mail: post@ma28.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400049948
Fax: +43 140009949610
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wien.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mischgut 2020

Referentienummer: MA 28 - B-O-1072237/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113310 Omhulde wegenbouwmaterialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beistellung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 421 888.09 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beistellung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Abholkosten / Weging: Betrag
Prijs - Weging: Betrag
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-608467
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MA28-B-O-1072237/19
Benaming:

Mischgut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARGE Mischgut 2008: Pittel + Brausewetter GmbH. und Porr Bau GmbH
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Gußhausstraße 16
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1041
Land: Oostenrijk
E-mail: kalkwien.tb@porr.at
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARGE Mischgut 2008: Pittel + Brausewetter GmbH. und Porr Bau GmbH
Nationaal identificatienummer: 0
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Land: Oostenrijk
E-mail: kalkwien.tb@porr.at
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 421 888.09 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 421 888.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1194
Land: Oostenrijk
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400038500
Fax: +43 140009938529
Internetadres: www.verwaltungsgericht.wien.gv.at
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Wiener Schlichtungsstelle für Vergabeangelegenheiten
Postadres: Wipplingerstraße 6-8
Plaats: Wien
Postcode: 1010
Land: Oostenrijk
E-mail: post@ma63.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400097107
Fax: +43 140009997115
Internetadres: www.wien.gv.at/ma63
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gem. BVergG 2018 und Wiener Vergaberechtsschutzgesetz 2014 idgF.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1194
Land: Oostenrijk
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400038500
Fax: +43 140009938529
Internetadres: www.verwaltungsgericht.wien.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020