Leveringen - 256558-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Sportkleding

2020/S 106-256558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, Branddirektion – Vergabestelle 9
Postadres: An der Hauptfeuerwache 8
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80331
Land: Duitsland
E-mail: bfm.vergabestelle-9.kvr@muenchen.de
Telefoon: +49 89235382000
Fax: +49 89235382099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.muenchen.de/

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.muenchen.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sportbekleidung für die Feuerwehr München – Rahmenvertrag

Referentienummer: VGSt9-2020-0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18412000 Sportkleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sportbekleidung für die Feuerwehr München.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18412100 Trainingspakken
18412200 Sporthemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeshauptstadt München

KVR – Branddirektion

BE-T 31 Persönlichen Schutzausrüstung

Heidestraße 3

81739 München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Rahmenvereinbarung über 48 Monate 2 500 Stück;

— Shirts 2 500 Stück;

— Shorts 2.500 Stück;

— Funktionshosen 2 500 Stück Jacken.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 034-079564
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Sportbekleidung für die Feuerwehr München — Rahmenvertrag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Löffler GmbH
Postadres: Südtirolerstr. 41
Plaats: Ried im Innkreis
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
Postcode: 4910
Land: Oostenrijk
E-mail: office@loeffler.at
Telefoon: +43 7752 / 84421-0
Fax: +43 7752 / 84421-193
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020