Leveringen - 256561-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Laboratoriummeubilair

2020/S 106-256561

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Imagine — Institut des maladies génétiques Necker
Postadres: 24 boulevard du Montparnasse
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
E-mail: Marche@institutimagine.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://Institutimagine.org

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Fondation de coopération scientifique
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public relatif a la fourniture de sept portoirs ventiles doubles faces et d'équipements annexes pour une animalerie

Referentienummer: 2019-IMG-P22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39180000 Laboratoriummeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public relatif a la fourniture de sept portoirs ventiles doubles faces et d'équipements annexes pour une animalerie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 283 052.67 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51430000 Installatie van laboratoriumuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché public relatif a la fourniture de sept portoirs ventiles doubles faces et d'équipements annexes pour une animalerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Protection microbiologique des animaux / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Protection du bien-être animal / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Durabilité du matériel en usage intensif / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 232-568479
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-IMG-P22
Benaming:

Marche public relatif a la fourniture de sept portoirs ventiles doubles faces et d'équipements annexes pour une animalerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allentown
Postadres: 18 avenue Graham Bell
Plaats: Bussy-Saint-Georges
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77600
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.allentowninc.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 052.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Institut Imagine
Postadres: 24 boulevard du Montparnasse
Plaats: Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Institutimagine.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020