Leveringen - 256562-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Berlijn: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 106-256562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Der Polizeipräsident in Berlin
Postadres: Platz der Luftbrücke 6
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 12101
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@polizei.berlin.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PPrBln 090_20 EU Rahmenvertrag über die Lieferung von Ersatz- und Zubehörteilen für Fahrzeuge der Adam Opel AG

Referentienummer: PPrBln 090_20 EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118250

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

RV über die Lieferung von Ersatz- und Zubehörteilen für Fahrzeuge der Adam Opel AG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kadea Berlin GmbH
Postadres: Bessemerstr. 28-36
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 12103
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020