Leveringen - 256563-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Jülich: Motorvoertuigen

2020/S 106-256563

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Jülich
Postadres: Große Rurstr. 17
Plaats: Jülich
NUTS-code: DEA26 Düren
Postcode: 52428
Land: Duitsland
Contactpersoon: 10/11 – Vergabe
E-mail: vergabe@juelich.de
Telefoon: +49 246163363
Fax: +49 246163499

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.juelich.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergender Auftrag Lieferung Kanalreinigungsfahrzeug

Referentienummer: 66 - 12/2019.2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines kombinierten Saug-Spülfahrzeuges mit Wasserrückgewinnung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell und Fahrerhaus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34114000 Speciale voertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fahrgestellunterbau und Fahrerhaus für Kanalreinigungsfahrzeug.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Bewertung / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst/Werkstatt / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Liefertermin / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie- und Gewährleistung / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spülwagenaufbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34114000 Speciale voertuigen
50117100 Ombouwen van motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Jülich

Steffensrott 14

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spülwagenaufbau passend zum Fahrgestell.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Bewertung / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst/Werkstatt / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Liefertermin / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie/Gewährleistung / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 237-580878
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Aufbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fahrgestell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAN Truck
Plaats: Frechen
NUTS-code: DEA27 Rhein-Erft-Kreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXQ1YDBYFET

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln
Postadres: Zeughausstr. 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
Telefoon: +49 2211-472120
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020