Leveringen - 256564-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Saint-Servais: Laserprinters

2020/S 106-256564

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Le Beau Vallon — soins spécialisés en santé mentale
Nationaal identificatienummer: HBV
Postadres: rue de Bricgniot 205
Plaats: Saint-Servais
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5002
Land: België
Contactpersoon: M.Renaud Jadot
E-mail: renaud.jadot@beauvallon.be
Telefoon: +32 81721168
Fax: +32 81721120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.beauvallon.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Hôpital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec assistance technique, maintenance et fourniture de consommables pour Le Beau Vallon ASBL

Referentienummer: 2020/BV/IT/Printer-v2/JR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110 Laserprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le Beau Vallon — soins spécialisés en santé mentale, rue de Bricgniot 205 à 5002 Saint-Servais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec assistance technique, maintenance et fourniture de consommables pour Le Beau Vallon ASBL.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Imprimantes laser A4 noir et blanc et couleurs / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Imprimantes multifonctions laser A4 noir et blanc et couleurs / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Imprimantes multifonctions laser A4-A3 noir et blanc et couleurs / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maintenance et assistance technique / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Consommables / Weging: 1
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (voir exigences techniques.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-245714
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/BV/IT/Printer-v2/JR
Benaming:

Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec assistance technique, maintenance et fourniture de consommables pour Le Beau Vallon ASBL

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ce marché est annulé car l'activation vers e-Tendering n'a pas été effectuée.

Un autre marché avec pour référence Hôpital psychiatrique du Beau Vallon — PPP0PD — 28/0005/2020/BV/IT-F02_0 le remplace.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de première instance de l'arrondissement de Namur
Plaats: Namur
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020