Leveringen - 256565-2020

03/06/2020    S106

Oostenrijk-Wenen: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 106-256565

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs – Bereich WKO-IT
Nationaal identificatienummer: 218432
Postadres: Karl-Popper-Straße 4
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1100
Land: Oostenrijk
E-mail: business.support@inhouse.wko.at
Telefoon: +43 5909004403

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wko.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Servicegesellschaft für Wirtschaftskammern
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WKÖ-Endgeräte 2019

Referentienummer: 123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung, Finanzierung und Installation von Endgeräten sowie Lieferung von Zubehör über die Vertragslaufzeit.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 171 992.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Österreich und weltweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung, Finanzierung und Installation von Endgeräten sowie Lieferung von Zubehör über die Vertragslaufzeit.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ausarbeitung „Rollout für die inländischen Standorte der WKÖ“ / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ausarbeitung „Servicekonzept für die ausländischen Standorte“ / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterienkatalog – Anforderungen an die bereit zu stellenden Endgeräte / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 194-470720
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Rahmenvereinbarung „WKÖ-Endgeräte 2019“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ACP IT Solutions GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110016020341
Postadres: Wagenseilgasse 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1120
Land: Oostenrijk
E-mail: info@acp.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 171 992.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020