Leveringen - 256567-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Diverse meubilering

2020/S 106-256567

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Postadres: Sautierstraße 32
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postcode: 79104
Land: Duitsland
E-mail: meike.hahn@zoll.bund.de
Telefoon: +49 228303-16348
Fax: +49 228303-49819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prospektständer und Kundenstopper

Referentienummer: 343-2020-0051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39290000 Diverse meubilering
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung für Prospektständer und Kundenstopper für das Kaufhaus des Bundes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prospektständer

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzte Abnahmemenge 786 Stück, Maximalabnahmemenge 943 Stück, in Verbindung mit einer Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von 24 Monaten (mit der Option einer einmaligen Verlängerung um bis zu 12 Monate) Mindestabnahmemenge 0 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kundenstopper

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschiedene Dienststellen im Bundesgebiet

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschätzte Abnahmemenge 341 Stück, Maximalabnahmemenge 409 Stück, in Verbindung mit einer Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von 24 Monaten (mit der Option einer einmaligen Verlängerung um bis zu 12 Monate) Mindestabnahmemenge 0 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 035-082685
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Prospektständer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thomas J. Thielke – Einzelunternehmen
Postadres: Am Röhbrook 14
Plaats: Reinbek
NUTS-code: DEF0F Stormarn
Postcode: 21465
Land: Duitsland
E-mail: info@thielke-service.eu
Telefoon: +49 4104/961296
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kundenstopper

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arnoson GmbH Objektausstattung
Postadres: Hauptstraße, 33
Plaats: Ebersbach-Neugersdorf
NUTS-code: DED2D Görlitz
Postcode: 02727
Land: Duitsland
E-mail: info@arnoson.de
Telefoon: +49 15204465090
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020