Leveringen - 256568-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Düren: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256568

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR
Postadres: Bimarckstr. 16
Plaats: Düren
NUTS-code: DEA26 Düren
Postcode: 52351
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle-aoer@kreis-dueren.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/51/kreismaeuse/Traeger_Kreismaeuse_AoeR.php
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: öffentlicher Träger von Kindertageseinrichtungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Mittagsverpflegung für acht Kindertagesstätten im Stadtgebiet Jülich

Referentienummer: 01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Leistung ist die Lieferung von Mittagsverpflegung für die Kitas der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AöR im Stadtgebiet Jülich.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Grünschnäbel – Bourheim

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grünschnäbel – Bourheim

St. Mauri-Str. 1

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Purzelbaum – Broich

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Purzelbaum – Broich

Kapellenstr. 4

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Rappelkiste – Lich-Steinstraß

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kita Rappelkiste – Lich-Steinstraß

Matthiasplatz 2

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Rurpiraten – Jülich

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kita Rurpiraten – Jülich

Jan-van-Werth-Str. 77

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Sonnenschein – Jülich

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sonnenschein – Jülich

Buchenweg 19

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Sternschnuppe – Jülich

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sternschnuppe – Jülich

Bertastr. 2

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Unterm Regenbogen – Koslar

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kita Unterm Regenbogen – Koslar

Crombachstr. 1

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kita Wilde 13 – Selgersdorf

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55521200 Maaltijdbezorgingsdiensten
55524000 Catering voor scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wilde 13 – Selgersdorf

Altenburger Str. 11 a

52428 Jülich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Mittagessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warmhaltezeiten / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschwerdemanagement / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247809
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kita Grünschnäbel Bourheim

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kita Purzelbaum – Boich

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Kita Rappelkiste – Lich – Steinstraß

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kita Rurpiraten Jülich

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Kita Sonnenschein – Jülich

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Kita Sternschnuppe Jülich

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Kita Unterm Regenbogen Koslar

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Kita Wilde 13 Selgersdorf

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

a) Das Angebot ist ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal www.vergaben-Wirtschaftsregion-Aachen.de einzureichen. Dazu ist vorher eine entsprechende Registrierung notwendig.

b) Alle Informationen, Unterlagen, Bieterkommunikation in diesem Verfahren erfolgen ausschließlich über die Vergabeplattform.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die dort bereitgestellten Formblätter.

c) Ein Bieter kann zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen beruflichen Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten anderer Unternehmen berufen. In diesem Fall reicht der Bieter mit dem Angebot eine unterzeichnete Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens ein, um nachzuweisen, dass ihm dessen Kapazitäten im Auftragsfall tatsächlich zur Verfügung stehen.

d) Bietergemeinschaften müssen mit dem Angebot eine Bietergemeinschaftserklärung abgeben, mit der sie u. a. bestätigen, dass sie im Falle der Auftragserteilung gesamtschuldnerisch haften.

e) Bieter dürfen ihre Eignung auch durch eine Präqualifikation nachweisen. Der Bieter trägt selbst die Verantwortung dafür, dass er mit den im Präqualifizierungsverzeichnis hinterlegten Dokumenten sämtliche geforderten Nachweise erfüllt. Für den Fall, dass er nicht alle geforderten Nachweise im Präqualifizierungsverzeichnis hinterlegt hat, füllt der Bieter für die fehlenden Nachweise bitte die entsprechenden Formblätter der Vergabeunterlagen aus.

Bekanntmachungs-ID: CXQ1YDVYFEA

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammter Rheinland – c/o Bezirksregierung Köln
Postadres: Zeughausstr. 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
Telefoon: +49 221 / 147-3045
Fax: +49 221 / 147-2889
Internetadres: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Ein Antragsteller, der einen Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt hat, muss diesen innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB); der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB),

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§160 Abs. 3 Nr. 3 GWB),

4) Hilft der Auftraggeber einer Rüge nicht ab, ist der Nachprüfungsantrag innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers zu stellen (vgl. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Die Vergabestelle wird vor Zuschlagserteilung die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollten, hiervon in Textform in Kenntnis setzen. Bei schriftlicher Mitteilung darf der Vertrag erst 15 Kalendertage, bei Mitteilung auf elektronischem Weg oder per Fax erst 10 Kalendertage nach der Absendung dieser Information geschlossen werden (vgl. § 134 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020