Leveringen - 256570-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

2020/S 106-256570

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Postadres: Sautierstraße 32
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postcode: 79104
Land: Duitsland
E-mail: sandra.suetterle@zoll.bund.de
Telefoon: +49 228303-16408
Fax: +49 228303-49819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Freischwingerstühle mit Holzgestell

Referentienummer: 343-2020-0102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Freischwingerstühle mit Holzgestell in verschiedenen Ausführungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse Dienststellen und Einrichtungen des Bundes im gesamten Bundesgebiet

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Freischwingerstühle mit Holzgestell in verschiedenen Ausführungen:

— Mindestbestellmenge = 0 St.;

— Geschätzte Bestellmenge = 6 229 Stück;

— Maximale Bestellmenge: 7 475 Stück in Verbindung mit einer Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von 24 Monaten mit der Option der einmaligen Verlängerung um bis zu 12 Monate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 071-168363
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020