Leveringen - 256572-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Barcelona: Reagentia en contraststoffen

2020/S 106-256572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Nationaal identificatienummer: G59780494
Postadres: C/ Sant Antoni M. Claret, 167, Pabellón Sant Antoni, planta baja
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08025
Land: Spanje
E-mail: contractacions@santpau.cat
Telefoon: +34 935537621
Fax: +34 935537631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.santpau.cat
Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/fgshsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Poder adjudicador no administración pública
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de reactivos para citometría (immunofenotipado)

Referentienummer: OBE 18/327
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de reactivos para citometría (immunofenotipado) de la unidad de hematología biológica del servicio de hematología para la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de reactivos para citometría (immunofenotipado) de la unidad de hematología biológica del servicio de hematología para la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de reactivos para citometría (immunofenotipado)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
Internetadres: https://contractacio.gencat.cat
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Postcode: 08005
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020