Leveringen - 256576-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Dresden: Omhulde wegenbouwmaterialen

2020/S 106-256576

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Dresden, GB Umwelt- und Kommunalwirtschaft, RB Zentrale Technische Dienstleistungen
Postadres: Postfach 120020
Plaats: Dresden
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 01001
Land: Duitsland
E-mail: ATuerke@dresden.de
Telefoon: +49 351488-2137
Fax: +49 351488-1553

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dresden.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neu RV Bezug von Asphaltmischgut

Referentienummer: 2019-2735-00023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113310 Omhulde wegenbouwmaterialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung für Asphaltmischgut.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 623 420.00 EUR / Hoogste offerte: 692 700.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeshauptstadt Dresden

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Zentrallager Lohrmannstr. 11

01237 Dresden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 230 Tonnen/Jahr Asphalttragschicht;

— 5 Tonnen/Jahr Asphalttragdeckschicht;

— 5 Tonnen/Jahr Asphaltbindeschicht;

— 1 095 Tonnen/Jahr Asphaltdeckschicht/Asphaltbeton;

— 650 Tonnen/Jahr Gussasphalt;

— 100 Tonnen/Jahr Lacksplitt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Im vorangegangenen Offenen Verfahren ging kein Angebot ein, das den Ausschreibungsbedingungen entsprach, somit wurde das Verfahren gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV als Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettberb durchgeführt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-364720
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Neu RV Bezug von Asphaltmischgut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMSS GmbH & Co. KG
Postadres: Karl-Marx-Str. 11
Plaats: Dresden
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 01109
Land: Duitsland
E-mail: vertrieb@bhs-dresden.de
Telefoon: +49 8845730
Fax: +49 8845739
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 623 420.00 EUR / Hoogste offerte: 692 700.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Neu RV Bezug von Asphaltmischgut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asphalt-Mischwerke-Wilsdruff GmbH
Postadres: Hühndorfer Höhe 22
Plaats: Wilsdruff
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 01723
Land: Duitsland
E-mail: d.patzak@teichmann-bau.de
Telefoon: +49 3520422160
Fax: +49 3520422180
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 623 420.00 EUR / Hoogste offerte: 692 700.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Besucheranschrift: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
Telefoon: +49 341977-1040
Fax: +49 341977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gemäß § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertrages 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
Postadres: PF120020
Plaats: Dresden
Postcode: 01001
Land: Duitsland
E-mail: bfeldmann@dresden.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020