Leveringen - 256585-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Braunschweig: Brandbluswagens

2020/S 106-256585

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Braunschweig
Postadres: Kleine Burg 2
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 38100
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@braunschweig.de
Telefoon: +49 5314702986
Fax: +49 5314703553

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3 Tragkraftspritzenfahrzeuge

Referentienummer: 10.04-150-37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von drei Tragkraftspritzenfahrzeugen TSF-W gemäß DIN 14530-17.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 466 770.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1 Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Fahrgestells für den Ausbau zum TSF-W bis 7,49 t zGM.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantieleisungen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Reparatur- und Serviceleistungen / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsanforderungen / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 30
Prijs - Weging: 250
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2 Drei Aufbauten zu TSF-W

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Drei Aufbauten zu Tragkraftspritzenfahrzeugen TSF-W auf ein Fahrgestell gemäß Los 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantieleisungen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualitätssicherung / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Reparatur- und Serviceleistungen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsanforderungen / Weging: 110
Prijs - Weging: 200
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 242-594184
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1 Fahrgestell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WISS GmbH+Co. KG Feuerwehrfahrzeuge
Plaats: Herbolzheim
NUTS-code: DE133 Emmendingen
Postcode: 79336
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 470.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2 Drei Aufbauten zu TSF-W

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WISS GmbH+Co. KG Feuerwehrfahrzeuge
Plaats: Herbolzheim
NUTS-code: DE133 Emmendingen
Postcode: 79336
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 342 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131153306
Fax: +49 4131152943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020