Leveringen - 256591-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Boekarest: Draagbare computers

2020/S 106-256591

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Nationaal identificatienummer: 4602041
Postadres: Bulevardul Mărăşti nr. 59, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011464
Land: Roemenië
Contactpersoon: Serviciul contractare achiziții
E-mail: achizitii@usamv.ro
Telefoon: +40 213182564
Fax: +40 213176003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usamv.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare laptopuri

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare laptopuri in conformitate cu specificatiile caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 855 140.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

USAMV – București, Bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitate. / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Procedura s-a desfasurat in regim de urgenta in conformitate cu art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, pentru desfasurarea in bune conditii a proceselor didactice de predare-invatare-evaluare, cu respectarea calitatii actului didactic prin utilizarea ca metoda didactica alternativa de invatamant modul online.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14-PD
Benaming:

Furnizare laptopuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. PC Net-Catv S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO13715325
Postadres: Bulevardul Basarabia nr. 59
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 077085
Land: Roemenië
E-mail: office@pcnet-catv.ro
Telefoon: +40 735176530

Internetadres: www.pcnet-catv.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 856 470.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 855 140.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020