Leveringen - 256608-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Peristeri: Loodvrije benzine

2020/S 106-256608

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Peristerioy - Dieythynsi Periballontos kai Poiotitas Zois
Postadres: Ag. Basileioy 62
Plaats: Peristeri Attikis
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 121 35
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Peristerioy - Dieythynsi Periballontos kai Poiotitas Zois
E-mail: tdso@peristeri.gr
Telefoon: +30 210-5701606
Fax: +30 210-5764960

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.peristeri.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ο.Τ.Α.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες του Δήμου.

Referentienummer: 12529/13-03-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100 Loodvrije benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου (CPV: 09132100-4), για τα έτη 2020 και 2021.

Κατόπιν του προηγηθέντος άγονου ως προς το είδος αυτό διαγωνισμού, για την: «Καύσιμα για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων Ο.Π.Α.Α.Π., και και τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 123 414.72 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Περιστερίου

Αγίου Βασιλείου 62, δημοτικός σταθμός οχημάτων

Τ.Κ. 121 35

Όπως ορίζεται στο άρθρο 13 (Τόπος παράδοσης) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 33/2019 μελέτης του διαγωνισμού.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου (CPV: 09132100-4), για τα έτη 2020 και 2021.

Σύνολο 78.000 λίτρα (39.000 λίτρα για το έτος 2020) (39.000 λίτρα για το έτος 2021).

Οι υπογραφείσες συμβάσεις αφορούν σε τελικές ποσότητες:

— 22.750 λίτρα για το υπόλοιπο του έτους 2020, και

— 39.000 λίτρα για όλο το έτος 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2021.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 054-128010
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20167
Benaming:

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου (αφορά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Δημήτριος Βαλέντης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Postadres: Αγ. Ιεροθέου 86
Plaats: Περιστέρι
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 121 35
Land: Griekenland
E-mail: bvaledis@gmail.com
Telefoon: +30 2105712447
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 528.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 948.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20172
Benaming:

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου (αφορά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Δημήτριος Βαλέντης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Postadres: Αγ. Ιεροθέου 86
Plaats: Περιστέρι
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 121 35
Land: Griekenland
E-mail: bvaledis@gmail.com
Telefoon: +30 2105712447
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 528.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 844.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 κτίριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 213-2141216
Fax: +30 213-2141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Δήμος Περιστερίου - Οικονομική Επιτροπή
Postadres: Πλ. Δημοκρατίας 1
Plaats: Περιστέρι Αττικής
Postcode: 121 34
Land: Griekenland
E-mail: de@peristeri.gr
Telefoon: +30 210-5701186
Fax: +30 210-5701042
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της με αριθμ. 12529/13.3.2020 διακήρυξης διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr, αρ. συστήματος διαγωνισμού: 81197)

Εντός προθεσμίας:

— 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα,

— 15 ημερών, εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα,

— 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

— 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Περιστερίου - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Postadres: Αγ. Βασιλείου 62
Plaats: Περιστέρι Αττικής
Postcode: 121 35
Land: Griekenland
E-mail: tdso@peristeri.gr
Telefoon: +30 210-5701606
Fax: +30 210-57064960
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020