Leveringen - 256610-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Svilengrad: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-256610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Svilengrad
Nationaal identificatienummer: 000903825
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 32, staya 308
Plaats: Svilengrad
NUTS-code: BG422 Хасково
Postcode: 6500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Grozdenka Dyulgerova
E-mail: obshtina@svilengrad.bg
Telefoon: +359 379-74308
Fax: +359 379-74371

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svilengrad.bg

Adres van het kopersprofiel: https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/dostavka-na-speczializirana-mobilna-texnika-za-namalyavane-na-obema-na-zeleniya-otpadk-po-dbfp-po-op-okolna-sreda-2014-2020g/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. — 1 бр., и обучение.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 34 400.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
16000000 Landbouwmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422 Хасково
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Свиленград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката обхваща доставка и обучение на „специализирана мобилна техника за намаляване на обема за зеления отпадък“ — 1 брой. В техническата спецификация са посочени подробно техническите характеристики и описание.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор № BG16M1OP002-2.005-0010, Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 133-326453
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Benaming:

Доставка на специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Мултитехник“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175248365
Postadres: район „Витоша“, ул. „А. С. Пушкин“ № 65
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
E-mail: d.ivanov@multitechnik-bg.com
Telefoon: +359 899900061
Fax: +359 899900061
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 559.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 400.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 9884070
Fax: +359 9807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020