Leveringen - 256619-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Żary: Medische apparatuur

2020/S 106-256619

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Domańskiego 2
Plaats: Żary
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Postcode: 68-200
Land: Polen
Contactpersoon: Mieczysław Tomków
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telefoon: +48 684707874
Fax: +48 684141036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.105szpital.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa cyfrowego aparatu rtg kostno płucnego, cyfrowego mammografu i zestawu EBUS

Referentienummer: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-01-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego, cyfrowego mammografu i zestawu EBUS wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 5, 6 i 7.

Liczba zadań 3:

1) zadanie nr 1 – dostawa cyfrowego mammografu;

2) zadanie nr 2 – dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego wraz z adaptacją pomieszczenia;

3) zadanie nr 3 – dostawa zestawu EBUS.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 8, 9, 10 i11 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 801 038.85 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – Dostawa cyfrowego mammografu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Voornaamste plaats van uitvoering:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest, dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, który jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

4. Po wykonaniu montażu i uruchomieniu aparatury w zakresie zadania nr 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.2.2011 (Dz.U. nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.

5. Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi użytkowania aparatu bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem do użytkowania przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

6. Zamawiający wymaga podłączenia i skonfigurowania dostarczonego cyfrowego mammografu i cyfrowego aparatu RTG kostno płucny do systemu PACS/RIS funkcjonującego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0153/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone w ramach Projektu pn.: „Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 – Dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego wraz z adaptacją pomieszczenia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
45442100 Schilderwerk
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
45262520 Metselwerk in baksteen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Voornaamste plaats van uitvoering:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9, 11 do SIWZ.

2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest zobowiązany wykonać prace adaptacyjne w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej niezbędnych uruchomienia cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego. Szczegółowy opis prac adaptacyjnych określa załącznik nr 11.

3. Wykonawca zobowiązany jest, dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, który jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z Ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

5. Po wykonaniu montażu i uruchomieniu aparatury w zakresie zadania nr 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.2.2011 (Dz.U. nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.

6. Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi użytkowania aparatu bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem do użytkowania przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

7. Zamawiający wymaga podłączenia i skonfigurowania dostarczonego cyfrowego mammografu i cyfrowego aparatu RTG kostno płucny do systemu PACS/RIS funkcjonującego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0153/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pn.: „Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 – Dostawa zestawu EBUS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Voornaamste plaats van uitvoering:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest, dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, który jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z Ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0153/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pn.: „Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 20

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 004-004764
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa zestawu EBUS.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Varimed Sp. z o.o.
Postadres: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4u
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-442
Land: Polen
E-mail: varimed@varimed.pl
Telefoon: +48 655293689
Fax: +48 655209978
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 415 000.00 PLN / Hoogste offerte: 419 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020