Leveringen - 256622-2020

03/06/2020    S106

Malta-Santa Venera: Platte beeldschermen

2020/S 106-256622

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry for the Agriculture Fisheries and Animal Rights — MPU
Postadres: Permanent Secretariat Offices, 6 Qormi Road
Plaats: Santa Venera
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: SVR 1301
Land: Malta
E-mail: contracts.mesdc@gov.mt
Telefoon: +356 22926200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps
Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agriculture, Fisheries and Animal rights

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of a Main Filtration System for the Department of Fisheries and Aquaculture

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231310 Platte beeldschermen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the supply, delivery, installation and commissioning of a main filtration system for the department of Fisheries and Aquaculture.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42130000 Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111300 Demontagewerkzaamheden
51514110 Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van water
42131280 Vleugelkleppen
42132100 Klepaandrijvingen
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the supply, delivery, installation and commissioning of a main filtration system for the department of Fisheries and Aquaculture.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 069-163600
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Contracts Review Board
Postadres: Notre Dame Ditch
Plaats: Floriana
Postcode: FRN 1601
Land: Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020