Leveringen - 256625-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Meetinstrumenten

2020/S 106-256625

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postadres: ul. Nowoursynowska 166
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-787
Land: Polen
Contactpersoon: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Katarzyna Cieszyńska Biuro Projektu „Centrum Żywności i Żywienia", ul. Nowoursynowska 159 c, Budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
E-mail: czz@sggw.pl
Telefoon: +48 225931390 / 225935591
Fax: +48 225931384

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sggw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW – cz. IX

Referentienummer: SZP.250.88.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38410000 Meetinstrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. IX,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 339 597.08 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 1): strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne – 1 zestaw

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 34, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 1): strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.2 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego(pakiet 2): kolumna chromatograficzna,destylarka laboratoryjna,zamrażarka, łaźnia z wytrząsarką, mieszadła magnetyczne...-1 zestaw

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432200 Chromatografen
42910000 Distilleer-, filter- en rectificeertoestellen
42513000 Koel- en diepvriesuitrusting
33793000 Glaswerk voor laboratoria
42996400 Mengeenheden
38437000 Laboratoriumpipetten en toebehoren
38410000 Meetinstrumenten
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38433000 Spectrometers
38436000 Schudapparaten en toebehoren
42959000 Industriële vaatwasmachines
19520000 Producten van plastic
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzenia specjalistycznego i drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 2): kolumna chromatograficzna, destylarka laboratoryjna, zamrażarka, łaźnia z wytrząsarką, mieszadła magnetyczne, pipety automatyczne, drobny sprzęt laboratoryjny plastikowy, titrator, młynek laboratoryjny, spektrofotometr UV-VIS, wytrząsarka, zmywarka laboratoryjna, strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.3 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 3): krajalnice, maszynka do mięsa, zmywarka – 1 zestaw

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000 Elektrische huishoudelijke apparaten
42959000 Industriële vaatwasmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 3): krajalnica, maszynka do mięsa, zmywarka – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 4): homogenizatory, pH-metr, suszarka komorowa, titrator, konduktometr, wirówka – 1 zestaw

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38436600 Immersie-homogenisatoren
38416000 PH-meters
42214000 Bakovens, droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of verwarmen
38410000 Meetinstrumenten
42931100 Laboratoriumcentrifuges en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 4): homogenizator, pH-metr, suszarka komorowa, titrator, konduktometr, wirówka – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.5 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa analizatora jaj – 1 sztuka

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa analizatora jaj – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.7 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 6): homogenizatory, suszarki komorowe, urządzenie wielofunkcyjne, wagi analityczne – 1 zestaw

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38436600 Immersie-homogenisatoren
42214000 Bakovens, droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of verwarmen
39220000 Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
38310000 Precisieweegschalen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzenia specjalistycznego (pakiet 6): homogenizatory, suszarki komorowe, urządzenie wielofunkcyjne, wagi analityczne – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.8 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa titratora – 1 sztuka

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38410000 Meetinstrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa titratora – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.9 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa aparatu do pomiaru barwy metodą odbiciową CieLab – 1 sztuka

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38410000 Meetinstrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa aparatu do pomiaru barwy metodą odbiciową CieLab – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.10 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzenia do pakowania w atmosferze ochronnej – 1 sztuka

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42921300 Verpakkings- of inpakmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzenia do pakowania w atmosferze ochronnej – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.11 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa ramienia do teksturometru – 1 sztuka

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa ramienia do teksturometru – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.12 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 7): cieplarki – 2 sztuki, termostaty – 2 sztuki, wirówki – 2 sztuki, spektrofotometry – 2 sztuki, spektrometr UV/VIS – 2 sztuki

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42214000 Bakovens, droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of verwarmen
38433000 Spectrometers
42931100 Laboratoriumcentrifuges en toebehoren
42940000 Machines voor de warmtebehandeling van materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 7): cieplarki – 2 sztuki, termostaty – 2 sztuki, wirówki – 2 sztuki, spektrofotometry – 2 sztuki, spektrometr UV/VIS – 2 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.15 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 8): destylarki– 4 sztuki, pH-metry – 2 sztuki, wagi – 3 sztuki

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42910000 Distilleer-, filter- en rectificeertoestellen
38416000 PH-meters
38310000 Precisieweegschalen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 8): destylarki – 4 sztuki, pH-metry – 2 sztuki, wagi – 3 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.16 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komory laminarnej – 2 sztuki

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38540000 Machines en toestellen voor testen en meten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa komory laminarnej – 2 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.17 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 9): przyrząd do SPE – 1 sztuka, zestaw do odparowywania próbek – 1 sztuka, łaźnia olejowa cylindryczna – 1 sztuka, młynek do próbek laboratoryjnych – 1 sztuka

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
38436000 Schudapparaten en toebehoren
42943000 Thermostatische baden en toebehoren
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 9): przyrząd do SPE- 1 sztuka, zestaw do odparowywania próbek – 1 sztuka, łaźnia olejowa cylindryczna – 1 sztuka, młynek do próbek laboratoryjnych – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.18 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa łaźni wodnej z mieszadłem – 2 sztuki

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42943000 Thermostatische baden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa łaźni wodnej z mieszadłem – 2 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.19 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawu do ultrafiltracji – 1 zestaw

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42910000 Distilleer-, filter- en rectificeertoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa zestawu do ultrafiltracji – 1 zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.22 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego plastikowego – 1 zestaw.

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437000 Laboratoriumpipetten en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy jest Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159C, Budynek 32, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego plastikowego: probówki, końcówki do pipet, tipsy plastikowe, kuwety, kolby miarowe, krio-probówki, płytki mikrolitrowe, statyw na probówki, pojemniki na mocz, płytki, zlewki, butla na wodę, zbiorniki na ciecz, naczynka wagowe, szczotki, folie uszczelniające, wałek obrotowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.23 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000159
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 1): strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bioanalytic Maciej Stopa
Postadres: ul. Piekarnicza 5
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-126
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 671.18 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 2): kolumna chromatograficzna, destylarka laboratoryjna, zamrażarka, łaźnia z wytrząsarką, mieszadła magnetyczne... – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 3): krajalnice, maszynka do mięsa, zmywarka – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABChem Agnieszka Busler
Postadres: ul. Janowicza 19
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-686
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 495.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 4): homogenizatory, pH-metr, suszarka komorowa, titrator, konduktometr, wirówka – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merazet S.A.
Postadres: ul. J. Krauthofera 36
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 780.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 7
Benaming:

Dostawa analizatora jaj – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Cereus Wena" Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna
Postadres: ul. Biała 19
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 8
Benaming:

Dostawa urządzeń specjalistycznych (pakiet 6): homogenizatory, suszarki komorowe, urządzenie wielofunkcyjne, wagi analityczne- 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 9
Benaming:

Dostawa titratora – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 10
Benaming:

Dostawa aparatu do pomiaru barwy metodą odbiciową CieLab – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 11
Benaming:

Dostawa urządzenia do pakowania w atmosferze ochronnej – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Empra Mariusz Kucharczyk
Postadres: ul. Pułtuska 109A
Plaats: Winnica
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 06-120
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 12
Benaming:

Dostawa ramienia do teksturometru – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Cereus Wena" Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna
Postadres: ul. Biała 19
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 403.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 15
Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 7): cieplarki – 2 sztuki, termostaty – 2 sztuki, wirówki – 2 sztuki, spektrofotometry – 2 sztuki, spektrometr UV/VIS – 2 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 16
Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 8): destylarki – 4 sztuki, pH-metry – 2 sztuki, wagi – 3 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABChem Agnieszka Busler
Postadres: ul. Janowicza 19
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-686
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 299.22 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 17
Benaming:

Dostawa komory laminarnej – 2 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merazet S.A.
Postadres: ul. J. Krauthofera 36
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 207.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 18
Benaming:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 9): przyrząd do SPE – 1 sztuka, zestaw do odparowywania próbek – 1 sztuka, łaźnia olejowa cylindryczna – 1 sztuka, młynek do próbek laboratoryjnych – 1 sztuka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anchem Plus Mariusz Malczewski
Postadres: ul. Bora-Komorowskiego 56/U10
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-982
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 760.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 19
Benaming:

Dostawa łaźni wodnej z mieszadłem – 2 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Chemosynteza Adam Biedrzycki
Postadres: ul. Józefa Mackiewicza 10/26
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-779
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 560.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 22
Benaming:

Dostawa zestawu do ultrafiltracji – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 23
Benaming:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego plastikowego – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR International Sp. z o.o.
Postadres: ul. Limbowa 5
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-175
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 521.68 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

I. Informacje ogólne:

1. Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam. a Wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków kom. elektr.Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektr.;

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektr.;

3. Zam. wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk.: Władysław Sadowski +48 225931390, Grzegorz Kushnir tel.+48 225931398, Katarzyna Cieszyńska tel.+48 225935591, e-mail: czz@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu:codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00–16.00;

4. Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do kom.;

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dok. elektr., elektr. kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wyk. zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne w.w Regulaminów;

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do kom. wynosi 150 MB;.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dok. lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią zał. do SIWZ.

II. Sposób kom. się Zam. z Wyk. (nie dotyczy składania ofert):

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. pomiędzy Zam. a Wy. w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do kom.). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania);

2. Zam. może również kom. się z Wyk. za pomocą poczty elektronicznej, email: czz@sggw.pl;

3. Dok. elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dok. lub oświadczeń składane są przez Wyk. za pośrednictwem Formularza do kom. jako załączniki. Zam. dopuszcza również możliwość składania dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dok. lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email;

4. Sposób sporządzenia dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dok. lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków kom. elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dok. elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 1991), a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia od-wołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej pod-stawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

a. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

b. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020