Leveringen - 256627-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Brandstoffen

2020/S 106-256627

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Marsa 110
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 04-470
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Woźnica
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa paliwa – benzyny silnikowej w latach 2020–2022

Referentienummer: D/65/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – benzyny silnikowej w latach 2020–2022.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Jednocześnie Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz dane adresowe odbiorców zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy (plan dostaw w 2020 roku).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny silnikowej w latach 2020–2022 w ilości 3 512 519 kg, (2020 r. – 1 222 973 kg, 2021 r. – 1 142 773 kg, 2022 r. – 1 146 773 kg) w tym:

— ilość zamówienia gwarantowanego: 2020 r. – 800 000 kg, 2021 r. – 800 000 kg, 2022 r. – 800 000 kg; razem – 2 400 000 kg,

— ilość zamówienia opcjonalnego: 2020 r. – 422 973 kg, 2021 r. – 342 773 kg, 2022 r. – 346 773 kg; razem – 1112 519 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny silnikowej w latach 2020–2022 w ilości 3 512 519 kg, (2020 r. – 1 222 973 kg, 2021 r. – 1 142 773 kg, 2022 r. – 1 146 773 kg) w tym:

— ilość zamówienia gwarantowanego: 2020 r. – 800 000 kg, 2021 r. – 800 000 kg, 2022 r. – 800 000 kg; razem – 2400 000 kg,

— ilość zamówienia opcjonalnego: 2020 r. – 422 973 kg, 2021 r. – 342 773 kg, 2022 r. – 346 773 kg; razem – 1 112 519 kg.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Suma zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy za lata 2020–2022 nie może przekroczyć ilości zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) dostaw opcjonalnych w trakcie realizacji umowy w danym roku kalendarzowym, a także pomiędzy poszczególnymi latami po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Cena nie jest jedynym kryterium, pozostałe zostały wyszczególnione w dokumentacji przetargowej.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 082-193032
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa paliwa – benzyny silnikowej w latach 2020–2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna 1.6.2020 unieważnił postępowanie na dostawę paliwa –benzyny silnikowej w latach 2020–2022, numer postępowania: D/65/2020.

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postepu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postepu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020