Leveringen - 256628-2020

03/06/2020    S106

Slovenië-Maribor: Zware motorvoertuigen

2020/S 106-256628

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5067855000
Postadres: Nasipna ulica 64
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Jasmina Purič
E-mail: jn@snaga-mb.si
Telefoon: +386 26205818
Fax: +386 26205810
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.snaga-mb.si
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava navlečnih prekucnikov

Referentienummer: JN 16/19-12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet naročila je dobava navlečnega prekucnika z nakladalno roko ter navlečnega prekucnika z nakladalno roko in hidravličnim dvigalom.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 174 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko in hidravličnim dvigalom

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko in hidravličnim dvigalom.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 205-498734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dobava triosnega komunalnega vozila, kategorije N3 - navlečni prekucnik z nakladalno roko in hidravličnim dvigalom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bijol zastopanje, proizvodnja d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1338269000
Postadres: Livarska cesta 17
Plaats: Vuzenica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2367
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 174 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Postadres: Nasipna ulica 64
Plaats: Maribor
Postcode: 2000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020