Leveringen - 256630-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256630

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: MSB/ZWR/31/05/2020
Postadres: ul. Kondratowicza 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 03-242
Land: Polen
Contactpersoon: Michał Jagiełło
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Telefoon: +48 223265231
Fax: +48 223265834

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.brodnowski.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Referentienummer: MSB/ZWR/31/05/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2.12.2019. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9.12.2019 pod nr 2019/S 237-580963. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych – część nr 15. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 20.1.2020 w części nr 15 nie została złożona żadna oferta. Postępowanie w tej części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w dniu 7.2.2020, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w dniu 26.2.2020 wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest: dostawa produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/ZWR/11/02/2020.

Termin negocjacji wyznaczony został na 11.3.2020 godz. 10.00, w wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Wykonawcy Konsorcjum Urtica Sp. z o.o. wraz z PGF S.A. Natomiast zaproszenie do negocjacji wysłano do Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, a więc do innego podmiotu niż ten, który złożył ofertę.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 7.4.2020 unieważnił w/w postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy, z uwagi na fakt iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 237-580963
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Produkt leczniczy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587777

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Określone w ustawie Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587777

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020