Leveringen - 256631-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Norrköping: Radarapparatuur

2020/S 106-256631

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sjöfartsverket
Nationaal identificatienummer: 202100-0654
Postadres: Östra Promenaden 7
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 601 78
Land: Zweden
Contactpersoon: Erika Bjuvander
E-mail: erika.bjuvander@sjofartsverket.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sjofartsverket.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Racon

Referentienummer: 19-03453
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38115000 Radarapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Swedish Maritime Administration (hereafter SMA) hereby grants you the opportunity to submit a tender regarding RACON (Radar Beacon).

Aim of the tender

The Swedish Maritime Administration (hereafter SMA) hereby grants you the opportunity to submit a tender regarding RACON (Radar Beacon).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 679 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34930000 Uitrusting voor de scheepvaart
34933000 Navigatie-uitrusting
35722000 Radar
63720000 Ondersteunende diensten voor vervoer over water
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Swedish Maritime Administration (hereafter SMA) hereby grants you the opportunity to submit a tender regarding RACON (Radar Beacon).

Aim of the tender.

The Swedish Maritime Administration (hereafter SMA) hereby grants you the opportunity to submit a tender regarding RACON (Radar Beacon).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118122
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediterraneo Señales Maritimas S.L.
Nationaal identificatienummer: 97686158
Postadres: Pol. Ind. Mas de Tous, C/ Oslo 12
Plaats: La Pobla de Vallbona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 46185
Land: Spanje
E-mail: sarah@mesemar.com
Internetadres: http://www.mesemar.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 679 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020