Leveringen - 256632-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Vlissingen: Leermiddelen

2020/S 106-256632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Onze Wijs
Nationaal identificatienummer: 59238410
Postadres: Alexander Gogelweg 65
Plaats: Vlissingen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4384 EV
Land: Nederland
Contactpersoon: Koen Haast
E-mail: k.haast@contractables.nl
Telefoon: +31 850212081
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.contractables.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare Europese aanbesteding onderwijs leerpakket voor Stichting Onze Wijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162100 Leermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

Opdrachtgever is voornemens één marktpartij te contracteren die per 20.7.2020 voorziet in de behoefte van leermiddelen voor Opdrachtgever voor de categorieën Methodisch Materiaal, Ontwikkelingsmateriaal, Creatief materiaal en Software tegen de meest gunstige condities.

De markt voor de aan te besteden producten is in ontwikkeling, maar de geschatte omzet per jaar bij Opdrachtgever is als volgt*:

(Omzet - Categorie)

141 645 EUR - Methodisch Materiaal,

16 250 EUR - Ontwikkelingsmateriaal,

26 387 EUR - Creatief,

43 616 EUR - Software.

* Op basis van huidige gegevens en gemiddeld genomen over de kalenderjaren 2017-2018. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

BPKV.

Opdrachtgever gunt de Raamovereenkomst aan één Inschrijver op basis van het Gunningcriterium Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 512.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanbesteding is dat alle scholen van de stichting zo veel mogelijk synergievoordelen (korting, aansturing, procesuitvoering) willen realiseren voor de leermiddelen middels dit inkooptraject. De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

Opdrachtgever is voornemens één marktpartij te contracteren die per 20.7.2020 voorziet in de behoefte van leermiddelen voor Opdrachtgever voor de categorieën Methodisch Materiaal, Ontwikkelingsmateriaal, Creatief materiaal en Software tegen de meest gunstige condities.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-115619
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Openbare Europese aanbesteding onderwijs leerpakket voor Stichting Onze Wijs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heutink primair onderwijs bv
Plaats: Schijndel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5481 SJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 622083073
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 512.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020