Leveringen - 256634-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Celje: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javni zavod Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode
Nationaal identificatienummer: 5186048000
Postadres: Krekov trg 3
Plaats: Celje
NUTS-code: SI034 Savinjska
Postcode: 3000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Bernarda Ramšak
E-mail: desetka.12@gmal.com
Telefoon: +386 38282489
Fax: +386 34285484

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.desetka-celje.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: I. Osnovna šola Celje
Nationaal identificatienummer: 5082609000
Postadres: Vrunčeva ulica 13
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@iosce.si
Telefoon: +386 34285100
Fax: +386 34285126

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iosce.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: II. Osnovna šola Celje
Nationaal identificatienummer: 5082617000
Postadres: Ljubljanska cesta 46
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@slander.si
Telefoon: +386 34285210
Fax: +386 34285220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slander.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: III. Osnovna šola Celje
Nationaal identificatienummer: 5083613000
Postadres: Vodnikova ulica 4
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: info@3os-celje.si
Telefoon: +386 34251400
Fax: +386 34251428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3os-celje.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IV. Osnovna šola Celje
Nationaal identificatienummer: 5082633000
Postadres: Dečkova cesta 60
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: o-4os.ce@guest.arnes.si
Telefoon: +386 34285410
Fax: +386 34285430

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.facka.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Frana Kranjca
Nationaal identificatienummer: 5082641000
Postadres: Hrašovčeva ulica 1
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: group1.oscefk@guest.arnes.si
Telefoon: +386 34285610
Fax: +386 34285618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-franakranjca.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Lava
Nationaal identificatienummer: 5062799000
Postadres: Pucova ulica 7
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@oslava.si
Telefoon: +386 34250900
Fax: +386 34250928

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oslava.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Frana Roša
Nationaal identificatienummer: 5186650000
Postadres: Cesta na Dobrovo 114
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: projekt2.oscefr@guest.arnes.si
Telefoon: +386 34250600
Fax: +386 34250620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-frana-rosa.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Glazija
Nationaal identificatienummer: 5083699000
Postadres: Oblakova ulica 15
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@osglazija-celje.si
Telefoon: +386 34251300
Fax: +386 34251314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://osglazija.splet.arnes.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Dobrna
Nationaal identificatienummer: 5082668000
Postadres: Dobrna 1
Plaats: Dobrna
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3204
Land: Slovenië
E-mail: os.dobrna@guest.arnes.si
Telefoon: +386 37801150
Fax: +386 37801159

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-dobrna.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Vojnik
Nationaal identificatienummer: 5082684000
Postadres: Prušnikova ulica 14
Plaats: Vojnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3212
Land: Slovenië
E-mail: info@os-vojnik.si
Telefoon: +386 37800550
Fax: +386 37800565

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-vojnik.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Ljubečna
Nationaal identificatienummer: 1262823000
Postadres: Kocbekova cesta 40A
Plaats: Ljubečna
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3202
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@os-ljubecna.si
Telefoon: +386 37806110
Fax: +386 37806120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-ljubecna.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Hudinja
Nationaal identificatienummer: 5082650000
Postadres: Mariborska cesta 125
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
E-mail: tajnistvo@hudinja.si
Telefoon: +386 34285510
Fax: +386 34285523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hudinja.si/splet/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava živil v obdobju 2019-2022

Referentienummer: JN01-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe prehrane I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Lava, OŠ Frana Roša, OŠ Glazija, OŠ Dobrna, OŠ Vojnik, OŠ Ljubečna, OŠ Hudinja.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 914 968.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meso in mesni izdelki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meso in mesni izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eko meso

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eko meso.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perutnina in perutninski izdelki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perutnina in perutninski izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eko piščančje meso

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eko piščančje meso.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ribe

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15200000 Toebereide en geconserveerde vis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ribe.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mleko in mlečni izdelki

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mleko in mlečni izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eko mleko in mlečni izdelki

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eko mleko in mlečni izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bio kruh in pekovsko pecivo

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bio kruh in pekovsko pecivo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Žita in mlevski izdelki

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15600000 Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Žita in mlevski izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bio moke, kaše, kosmiči, bio testenine

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15600000 Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bio moke, kaše, kosmiči, bio testenine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sadje in zelenjava

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sadje in zelenjava.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eko sadje in zelenjava

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eko sadje in zelenjava.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Konzervirani izdelki

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15130000 Vleesproducten
15240000 Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konzervirani izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eko konzervirani izdelki

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15130000 Vleesproducten
15240000 Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eko konzervirani izdelki.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zamrznjena živila

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamrznjena živila.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sokovi, sirupi, ostale pijače

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sokovi, sirupi, ostale pijače.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bio sadni sok

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15900000 Dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bio sadni sok.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ostala živila

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ostala živila.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dietna in ostala ekološka živila

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI034 Savinjska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Posamezne osnovne šole naročnice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dietna in ostala ekološka živila.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Shema kakovosti / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 85 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076477
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Meso in mesni izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2183064000
Postadres: Industrijska ulica 17
Plaats: Žiri
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4226
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
Nationaal identificatienummer: 5510201000
Postadres: Večje Brdo 8
Plaats: Dobje pri Planini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3224
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5141966000
Postadres: Potrčeva cesta 10
Plaats: Ptuj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2250
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5129753000
Postadres: Sevce 16A
Plaats: Rimske Toplice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3272
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celjske mesnine d.o.o. Celje
Nationaal identificatienummer: 5150949000
Postadres: Cesta v Trnovlje 17
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 079.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Eko meso

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5025966000
Postadres: Metleče 7
Plaats: Šoštanj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3325
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jenšterle Žiga - Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Nationaal identificatienummer: 2362520000
Postadres: Cesta na Rifnik 7A
Plaats: Šentjur
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3230
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urška Kladnik - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Nationaal identificatienummer: 2543397000
Postadres: Grlinci 36
Plaats: Juršinci
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2256
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5129753000
Postadres: Sevce 16A
Plaats: Rimske Toplice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3272
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 987.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Perutnina in perutninski izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2183064000
Postadres: Industrijska ulica 17
Plaats: Žiri
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4226
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5141966000
Postadres: Potrčeva cesta 10
Plaats: Ptuj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2250
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pivka perutninarstvo d.d.
Nationaal identificatienummer: 5151406000
Postadres: Kal 1
Plaats: Pivka
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6257
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
Nationaal identificatienummer: 5510201000
Postadres: Večje Brdo 8
Plaats: Dobje pri Planini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3224
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Eko piščančje meso

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inter Marketing, založništvo in posredništvo, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5328349000
Postadres: Dunajska cesta 103
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Ribe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
Nationaal identificatienummer: 5510201000
Postadres: Večje Brdo 8
Plaats: Dobje pri Planini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3224
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pekarna Pečjak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5879612000
Postadres: Dolenjska cesta 442
Plaats: Škofljica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1291
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tvoj Heker, Adrijano Kotnik s.p. poslovno svetovanje in storitve
Nationaal identificatienummer: 3761533000
Postadres: Ulica talcev 1C
Plaats: Zagorje ob Savi
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1410
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Monsun, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2010836000
Postadres: Kolodvorska cesta 3
Plaats: Kranj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ribogojstvo Goričar reja in prodaja rib ter ribjih proizvodov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1869299000
Postadres: Slivje 2
Plaats: Podbočje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8312
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 833.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Mleko in mlečni izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5048257000
Postadres: Tolstojeva ulica 63
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hmezad Trgovina Žalec d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Nationaal identificatienummer: 5625793000
Postadres: Arja vas 103
Plaats: Petrovče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3301
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5150957000
Postadres: Arja vas 92
Plaats: Petrovče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3301
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
Nationaal identificatienummer: 5510201000
Postadres: Večje Brdo 8
Plaats: Dobje pri Planini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3224
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 615.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Eko mleko in mlečni izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pekarna Pečjak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5879612000
Postadres: Dolenjska cesta 442
Plaats: Škofljica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1291
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pekarna Geršak, pekarna, slaščičarna, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 3733408000
Postadres: Cesta na Ljubečno 26
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Žito prehrambena industrija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5391814000
Postadres: Šmartinska cesta 154
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mlinotest Živilska industrija d.d.
Nationaal identificatienummer: 5132061000
Postadres: Tovarniška cesta 14
Plaats: Ajdovščina
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 5270
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 030.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Bio kruh in pekovsko pecivo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Žito prehrambena industrija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5391814000
Postadres: Šmartinska cesta 154
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Remi, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5387132000
Postadres: Beričevo 47
Plaats: Dol pri Ljubljani
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1262
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B-Forma storitve in trgovina, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1759876000
Postadres: Kamniška cesta 57
Plaats: Kamnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1241
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mlinotest Živilska industrija d.d.
Nationaal identificatienummer: 5132061000
Postadres: Tovarniška cesta 14
Plaats: Ajdovščina
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 5270
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 795.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Žita in mlevski izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Žito prehrambena industrija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5391814000
Postadres: Šmartinska cesta 154
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M.M. Kaučič podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
Nationaal identificatienummer: 5750911000
Postadres: Gornji Ivanjci 21
Plaats: Spodnji Ivanjci
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9245
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mlinotest Živilska industrija d.d.
Nationaal identificatienummer: 5132061000
Postadres: Tovarniška cesta 14
Plaats: Ajdovščina
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 5270
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 195.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Bio moke, kaše, kosmiči, bio testenine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: M.M. Kaučič podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
Nationaal identificatienummer: 5750911000
Postadres: Gornji Ivanjci 21
Plaats: Spodnji Ivanjci
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9245
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vila Natura, storitve in svetovanje d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6247512000
Postadres: Vučja vas 51
Plaats: Križevci pri Ljutomeru
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9242
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5601967000
Postadres: Ob Dravi 2A
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 150.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Sadje in zelenjava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5601967000
Postadres: Ob Dravi 2A
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.P. Plod proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5820561000
Postadres: Preloge 25
Plaats: Zgornja Ložnica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2316
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5695651000
Postadres: Rimska cesta 105
Plaats: Šempeter v Savinjski dolini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3311
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 322.58 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Eko sadje in zelenjava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5695651000
Postadres: Rimska cesta 105
Plaats: Šempeter v Savinjski dolini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3311
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5359457000
Postadres: Dolenjska cesta 242
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5601967000
Postadres: Ob Dravi 2A
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Konzervirani izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5288991000
Postadres: Puchova ulica 3A
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hmezad Trgovina Žalec d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Nationaal identificatienummer: 5625793000
Postadres: Arja vas 103
Plaats: Petrovče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3301
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5601967000
Postadres: Ob Dravi 2A
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 328.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Eko konzervirani izdelki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Zamrznjena živila

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
Nationaal identificatienummer: 5510201000
Postadres: Večje Brdo 8
Plaats: Dobje pri Planini
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3224
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pekarna Pečjak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5879612000
Postadres: Dolenjska cesta 442
Plaats: Škofljica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1291
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Žito prehrambena industrija, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5391814000
Postadres: Šmartinska cesta 154
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Consult & Commerce, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5289238000
Postadres: Dorfarje 17
Plaats: Žabnica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4209
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hmezad Trgovina Žalec d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Nationaal identificatienummer: 5625793000
Postadres: Arja vas 103
Plaats: Petrovče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3301
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 111.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Sokovi, sirupi, ostale pijače

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5288991000
Postadres: Puchova ulica 3A
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nektar Natura, proizvodnja pijač, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5902932000
Postadres: Ekslerjeva ulica 8
Plaats: Kamnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1241
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 569.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

Bio sadni sok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5288991000
Postadres: Puchova ulica 3A
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vila Natura, storitve in svetovanje d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 6247512000
Postadres: Vučja vas 51
Plaats: Križevci pri Ljutomeru
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9242
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 260.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Ostala živila

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5288991000
Postadres: Puchova ulica 3A
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hmezad Trgovina Žalec d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Nationaal identificatienummer: 5625793000
Postadres: Arja vas 103
Plaats: Petrovče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3301
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pitus storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5601967000
Postadres: Ob Dravi 2A
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 409.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Dietna in ostala ekološka živila

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poslovni sistem Mercator d.d.
Nationaal identificatienummer: 5300231000
Postadres: Dunajska cesta 107
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5288991000
Postadres: Puchova ulica 3A
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 645.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Javni zavod Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode
Postadres: Krekov trg 3
Plaats: Celje
Postcode: 3000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020