Leveringen - 256635-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Sportartikelen en -uitrusting

2020/S 106-256635

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_74100523
Postadres: Kánai utca 2/d.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1112
Land: Hongarije
Contactpersoon: Majoros Attila
E-mail: majoros.attila@mlsz.hu
Telefoon: +36 15779500
Fax: +36 15779503

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mlsz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sporteszközök és sportcikkek beszerzése 2020”

Referentienummer: EKR000058472020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Keretszerződés megkötése sportcikkek és felszerelések szállítására az OTP Bozsik-program részére”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 160 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Keretszerződés megkötése sportcikkek és felszerelések szállítására az OTP Bozsik-program részére” A zárójelben feltüntetett mennyiségek korábbi években leszállított mennyiségeket jelölik, a 2020. évben beszerzésre kerülő mennyiségek ezektől várhatóan el fognak térni.

Beszerzendő termékek listája:

Labdák: Edzőlabda 3-5-ös méret (2 709 db), Futball labda könnyített 4-5-ös méret (1 472 db), Futsal labda (931 db), Bőr futball labda 4-5-ös méret (3 367 db), 180-200-220 mm átmérőjű futball labda, Kick ball, Szivacs focilabda.

Ruházat: Kapuskesztyű (188 db), Ujjvédős kapuskesztyű (340 db), Sportszár 5 színben (1 596 db), Megkülönböztető mez 2 színben (8 139 db), Kapusnadrág (172 db), Kapusmez (293 db), Rövidnadrág (short) 5 színben (3 145 db), Mez 4 színben (4 280 db).

Koordinációs eszközök: Bója 3 méretben (2 330 db), Puha jelölőbója állvánnyal (40 db-os) (389 db), Koordinációs rúd 100-160 cm (1 714 db), Leszúrható koordinációs rúd (458 db), Koordinációs karika szett (396 db), Koordinációs hatszög szett (314 db), Koordinációs létra 4-8 m (682 db), Koordinációs létra szett (129 db), Keresztlétra (189 db), Összehajtható koordinációs létra, Multifunkciós koordinációs létra 4 m, Állítható gát (467 db), Gátugró bója szett (823 db), Gát 150-225-300 mm, Gát készlet, Gumi jelölőkorong szett (748 db), Metszett félgömb talp (1 298 db), Döntött koordinációs rúd talp (299 db), Koordinációs ív (836 db), Variálható koordinációs szalag, nehezékkel (279 db), Koordinációs léc, Ugrókereszt (202 db), Egyensúlyozó párna (felfújható) (1 596 db), Koordinációs félgömb, Egyensúlyozó korong (715 db), Egyoldalas rúgófal (128 db), Kétoldalas rúgófal (147 db), Speciális rúgófal.

Kapuk/Hálók: Háló 4 méretben (192 db), 2 x 1 m kapu hálóval (312 db), Pop up kapu (993 db).

Egyéb felszerelések/kiegészítők: Két utas pumpa (594 db), Kompresszor (362 db), Labdatartó zsák (802 db), Labdatartó háló (1 045 db), Stopper (444 db), Síp zsinórral (1 120 db).

További részletek a közbeszerzési dokumentumban.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szerződés teljesítésében részt vevő szakember tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott dátum a szerződés megkötésének időpontját illetően csak tervezett időpont. A szerződés az aláírást követően lép hatályba.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103406
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Sporteszközök és sportcikkek beszerzése 2020”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dalnoki Sport Nagykereskedelmi Kft
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_92031191
Postadres: Vadvirág utca 40.
Plaats: Göd
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2132
Land: Hongarije
E-mail: salta@salta.hu
Telefoon: +36 203937014

Internetadres: http://www.salta.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő adatai: Dalnoki Sport Nagykereskedelmi Kft. (2132 Göd, Vadvirág Utca 40.) adószám: 10799000-2-13

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020