Leveringen - 256636-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Venapunctie, instrumenten voor bloedafname

2020/S 106-256636

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Postadres: ul. Raciborska 15
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 40-074
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Krawieczek
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.pl
Telefoon: +48 322087341
Fax: +48 322087311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową

Referentienummer: ZP/PN/46/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową. Wymagane są probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi w pożądanej objętości. System musi spełniać wymagania całkowitego zabezpieczenia personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 219 507.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową. Wymagane są probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi w pożądanej objętości. System musi spełniać wymagania całkowitego zabezpieczenia personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry jakościowo-użytkowe / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-010515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proplasma Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Postadres: ul. Ludwinowska 17k
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-856
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 219 507.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020