Dienstleistungen - 256639-2022

13/05/2022    S93

Nederland-Haarlem: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 093-256639

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem
Nationaal identificatienummer: 34369366
Postadres: Zijlvest 39
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2011 VB
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop & Aanbesteding
E-mail: tender@haarlem.nl
Telefoon: +31 639074845
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlem.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175921
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Formele educatietrajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Referentienummer: 2021167024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Haarlem treedt op als Opdrachtgever in voorliggende aanbesteding voor alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente Haarlem is de contactgemeente en voert deze aanbesteding uit voor de gehele arbeidsmarktregio.

Opdrachtgever is voornemens om met deze aanbestedingsprocedure één (1) Raamovereenkomst (hierna te noemen: Overeenkomst) met één (1) Opdrachtnemer te sluiten, voor een initiële periode van drie (3) jaar met de optie op verlenging met één (1) maal een periode van één (1) jaar, met betrekking tot het organiseren van Formele educatietrajecten voor het verbeteren van lage basisvaardigheden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

De Overeenkomst biedt geen afnamegarantie.

Gunning van de Opdracht zal geschieden op basis van het gunningcriterium: Economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever is voornemens om met deze aanbestedingsprocedure één (1) Raamovereenkomst (hierna te noemen: Overeenkomst) met één (1) Opdrachtnemer te sluiten, voor een initiële periode van drie (3) jaar met de optie op verlenging met één (1) maal een periode van één (1) jaar, met betrekking tot het organiseren van Formele educatietrajecten voor het verbeteren van lage basisvaardigheden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

De Overeenkomst biedt geen afnamegarantie.

Gunning van de Opdracht zal geschieden op basis van het gunningcriterium Economisch meest voordelige

inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: opleidingsaanbod / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: samenwerken met keten in de regio / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: begeleiding cursisten / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 162-427114
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Formele educatietrajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TopTaal NT2-experts BV
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie aanbestedingsleidraad

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022