Leveringen - 256641-2020

03/06/2020    S106

Italië-Genua: Thermografen

2020/S 106-256641

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IRCCS policlinico ospedale San Martino
Postadres: largo Rosanna Benzi 10
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16132
Land: Italië
E-mail: settore.patrimoniale@hsanmartino.it
Telefoon: +39 0105552612
Fax: +39 0105556510

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hsanmartino.it

Adres van het kopersprofiel: www.hsanmartino.it

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Avviso consultazione preliminare — Apparecchiatura — DRI OCT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111640 Thermografen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33 Genova