Leveringen - 256643-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Diagnostische benodigdheden

2020/S 106-256643

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200792)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 001289340
Postadres: ul. Bydgoska 5
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-243
Land: Polen
Contactpersoon: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
E-mail: t.gabryel@pan.olsztyn.pl
Telefoon: +48 895393167

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pan.olsztyn.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Referentienummer: ZP-PNU/D/2020/03/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124130 Diagnostische benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

— część 1: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu TPP,

— część 2: Probówki według katalogu TPP,

— część 3: Końcówki do pipet według katalogu Axygen,

— część 4: Probówki według katalogu Axygen,

— część 5: Końcówki do pipet według katalogu StarLab,

— część 6: Probówki według katalogu StarLab,

— część 7: Końcówki do pipet według katalogu Sarsted,

— część 8: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu Sarsted,

— część 9: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu JET Biofil,

— część 10: Probówki według katalogu JET Biofil,

— część 11: Końcówki do pipet według katalogu AHN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną – część – załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną – część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200792

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: