Leveringen - 256647-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Farmaceutische producten

2020/S 106-256647

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200828)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postadres: al. Dzieci Polskich 20
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-730
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Bakuła
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telefoon: +48 228151024
Fax: +48 228151015

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.czd.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/CZD/0078/20 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 21 pakietów

Referentienummer: ZP/CZD/0078/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa produktów leczniczych w ilościach określonych w formularzach cenowych – zał. 5 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200828

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 02/08/2020
Te lezen:
Datum: 14/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: