Leveringen - 256649-2020

03/06/2020    S106

Polen-Legnica: Medische hulpmiddelen

2020/S 106-256649

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-250398)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postadres: ul. Iwaszkiewicza 5
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 59-220
Land: Polen
Contactpersoon: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefoon: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital.legnica.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawy kołder grzewczych, bielizny jednorazowego użytku oraz probówek niesterylnych

Referentienummer: WSZSL/FZ-30/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rożnych niesterylnych wyrobów medycznych oraz pomocy medycznych szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SIWZ (formularzu asortymentowo-cenowym).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 5. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególne części Załącznika nr 2A od nr 1 do 5.

3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności.

4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w rozdziale XVII SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numer referencyjny
In plaats van:

WSZSL/FZ-25/20

Te lezen:

WSZSL/FZ-30/20

VII.2)Overige nadere inlichtingen: