Leveringen - 256651-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Medische apparatuur

2020/S 106-256651

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-211728)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postadres: ul. Jana Kilińskiego 1
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-089
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych – Michał Wolański
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telefoon: +48 857485640
Fax: +48 857485625

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umb.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części

Referentienummer: AZP.25.1.25.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 – warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211728

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: