Leveringen - 256654-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 106-256654

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206603)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Nationaal identificatienummer: 7811617330
Postadres: ul. Dojazd 34
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-631
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Góska
E-mail: zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalmswia.poznan.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Referentienummer: ZP/p/18/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Zamówienie zostało podzielone na 55 części.

Prawo opcji

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w wysokości nie większej niż 30 % dla części od 1 do 45) zwiększając zakres ilościowy zamówienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w § 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zakres zamówienia objęty prawem opcji wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji dla części od 46 do 55.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206603

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: