Leveringen - 256658-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Isotopische reagentia

2020/S 106-256658

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-211655)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Postadres: al. Dzieci Polskich 20
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-730
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Krukowska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telefoon: +48 228157546
Fax: +48 228151015

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.czd.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/CZD/0082/20 Dostawa odczynników izotopowych i radioizotopowych – 12 pakietów

Referentienummer: ZP/CZD/0082/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696400 Isotopische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa odczynników izotopowych i radioizotopowych podziale na 12 pakietów.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211655

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2020

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2020

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: