Leveringen - 256660-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels

2020/S 106-256660

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 084-198519)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-513
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 426895910
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.23.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192300 Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Zamówienie obejmuje 2 pakiety. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-198519

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 01/08/2020
Te lezen:
Datum: 14/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: