Leveringen - 256661-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Celestynów: Medische sets

2020/S 106-256661

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 069-163648)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Postadres: Wojska Polskiego 57
Plaats: Celestynów
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-430
Land: Polen
E-mail: wofitm@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa indywidualnego pakietu medycznego (zestaw komponentów do IPMed oraz torba do IPMed) – sprawa nr WOFiTM/22/2020/PN

Referentienummer: WOFiTM/22/2020/PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa indywidualnego pakietu medycznego IPMed (zestaw komponentów do IPMed oraz torba do IPMed).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 069-163648

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

1. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 6616 opcja 6616

Te lezen:

1. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed Kpl. gwarant: 13 266, opcja: 13 266.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 6616 opcja 6616

Te lezen:

1. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 13 266, opcja: 13 266.

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

2. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 2950 opcja 2950

Te lezen:

2. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 4 950, opcja: 4 950

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

2. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 2950 opcja 2950

Te lezen:

2. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 4 950, opcja: 4 950.

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

3. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 595 opcja 595

Te lezen:

3. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed Kpl. gwarant: 1 255, opcja: 1 255.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

3. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 595 opcja 595

Te lezen:

3 Zestaw komponentów do indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 1 255, opcja: 1 255.

Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

4. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 6130 opcja 6130.

Te lezen:

4. Zestaw komponentów do indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 12 780, opcja: 12 780.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
In plaats van:

4. Zestaw komponentów do Indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant 6130 opcja 6130

Te lezen:

4. Zestaw komponentów do indywidualnego pakietu medycznego – IPMed kpl. gwarant: 12 780, opcja: 12 780.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: