Leveringen - 256668-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Celje: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 106-256668

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-219205)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5914523000
Postadres: Teharska cesta 49
Plaats: Celje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 3000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Klavdija Lužar
E-mail: INFO@SIMBIO.SI
Telefoon: +386 34256400
Fax: +386 34256412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.simbio.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava potrošnega materiala

Referentienummer: 14/JN-2020/B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava potrošnega materiala.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219205

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik objavlja kot spremembo Excelov obrazec in v obrazcu Priloga 3.1 Ponudbeni predračun v Excel v zavihkih, pod zavihek 3-Vijačni in brusilni material (Ponudbeni predračun OBR 2.3) omogoča in po novem zahteva od vseh ponudnikov vnos vrednosti v primeru sklopa št. 3 vnos cene na enoto na 4 decimalke natančno. Noveliran obrazec s spremembo objavlja na svoji spletni strani kot Priloga 3.1 Ponudbeni predračun v Excel v zavihkih - novelirano 29.5.2020.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik objavlja kot spremembo Excelov obrazec in v obrazcu Priloga 3.1 Ponudbeni predračun v Excel v zavihkih, pod zavihek 3-Vijačni in brusilni material (Ponudbeni predračun OBR 2.3) omogoča in po novem zahteva od vseh ponudnikov vnos vrednosti v primeru sklopa št. 3 vnos cene na enoto na 4 decimalke natančno. Noveliran obrazec s spremembo objavlja na svoji spletni strani kot Priloga 3.1 Ponudbeni predračun v Excel v zavihkih - novelirano 29.5.2020.