Leveringen - 256675-2020

03/06/2020    S106

Polen-Grybów: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2020/S 106-256675

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-183661)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Miejski w Grybowie
Postadres: ul. Rynek 12
Plaats: Grybów
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 33-330
Land: Polen
Contactpersoon: Grzegorz Główczyk
E-mail: umgrybow@pro.onet.pl
Telefoon: +48 184450140
Fax: +48 184450202
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bip.malopolska.pl/umgrybow

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego realizowana w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarz...

Referentienummer: BGiOŚ.271.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu nagłośnienia (elektroakustyki), systemu akustyki wnętrza oraz systemu oświetlania scenicznego. Opis prac został zawarty w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183661

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: