Leveringen - 256676-2020

03/06/2020    S106

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2020/S 106-256676

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 084-198475)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.usk.wroc.pl
Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Referentienummer: DZP.242.62.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego – 4 zadania.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-198475

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: