Leveringen - 256681-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 106-256681

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-250206)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Jurczak
E-mail: ajurczak@usk.wroc.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii

Referentienummer: DZP.242.96.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – formularze cenowe do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych pakietów. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 35.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250206

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa i adresy
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Te lezen:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: