Leveringen - 256684-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256684

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-183823)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Nationaal identificatienummer: DFP.271.22.2020.ADB
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247072
Fax: +48 124247120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów neurochirurgicznych (DFP.271.22.2020.ADB)

Referentienummer: DFP.271.22.2020.ADB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów neurochirurgicznych. Zamówienie zostało podzielone na 62 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183823

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa całkowita wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 13 863 118.54 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 13 868 198,54 PLN

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 47
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Zestaw stymulatora DBS z elektrodami kierunkowymi:

1. generator do głebokiej stymulacji mózgu - 55 sztuk

2. elektroda domózgowa 8 kontaktowa- kierunkowa - 55 sztuk

3. łączniki rozciągliwy - 60 sztuk

4. pierścień do mocowania elektrody - 55 sztuk

5. programator pacjenta-r - 20 sztuk

6. elektroda do microrecordingu - 210 sztuk

7. kaniula do microrecordingu - 185 sztuk

8. kabel do microrecordingu resterylizowany - 1 sztuka

Te lezen:

Zestaw stymulatora DBS z elektrodami kierunkowymi:

1. generator do głębokiej stymulacji mózgu – 55 sztuk;

2. elektroda domózgowa 8 kontaktowa – kierunkowa – 55 sztuk;

3. łączniki rozciągliwy – 60 sztuk;

4. pierścień do mocowania elektrody – 55 sztuk;

5. programator pacjenta-r – 20 sztuk;

6. elektroda do microrecordingu – 210 sztuk;

7. kaniula do microrecordingu – 210 sztuk;

8. kabel do microrecordingu resterylizowany – 1 sztuka.

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 47
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 1 503 955.15 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 1 509 035,15 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: