Leveringen - 256685-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Vilnius: Chemische reagentia

2020/S 106-256685

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-209947)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Nationaal identificatienummer: 190781293
Postadres: J. Kairiūkščio g. 10
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT0 LIETUVA
Postcode: LT-08409
Land: Litouwen
Contactpersoon: Snieguolė Ščeponavičienė
E-mail: snieguole.sceponaviciene@nmvrvi.lt
Telefoon: +370 52780495
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nmvrvi.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4847

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, kolonėlių, stiklo, plastiko ir kitų gaminių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696300 Chemische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cheminiams tyrimams naudojami cheminiai reagentai, diagnostiniai rinkiniai, kolonėlės, stiklo, plastiko ir kiti gaminiai.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-209947

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 19
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pirkimo aprašymas
In plaats van:

Antgaliai, 287 060 vnt.

Te lezen:

Antgaliai, 512 060 vnt.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: