Leveringen - 256689-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Rakvere: Zuivelproducten

2020/S 106-256689

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-219068)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Rakvere Haigla
Nationaal identificatienummer: 10856624
Postadres: Lõuna põik 1
Plaats: Rakvere linn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 44316
Land: Estland
Contactpersoon: Ain Suurkaev
E-mail: haigla@rh.ee
Telefoon: +372 3229010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rh.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Piima ja piimatoodete ostmine

Referentienummer: 222916
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000 Zuivelproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping piima ja piimatoodete ostmiseks.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219068

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lepingu täitmise tingimused
In plaats van:

Palume tutvuda lepingu tingimuste osas hanke alusdokumentide hulka lisatud hankelepingu alusprojektiga.

Te lezen:

Palume tutvuda lepingu tingimuste osas hanke alusdokumentide hulka lisatud hankelepingu alusprojektiga.

*Hankija märgib, et hankealusdokumentides märgitud hankelepingu alguskuupäevade (s.o 15.7.2020) näol on tegemist eeldusliku alguskuupäevaga. Juhul, kui hankijal ei ole võimalik edukat pakkujat välja kuulutada ja/või esimeseks aastaks sõlmitavat hankelepingut sõlmida enne 15.7.2020.a, algab esimese aasta hankelepingu täitmine hankelepingute reaalse jõustumise kuupäevast. Käesoleva tingimuse all kirjeldatud hankelepingu täitmise tähtpäeva nihkumine ei ole aluseks raamlepingu lõppemise tähtaja pikenemisele ning selle osas lähtutakse hankealusdokumentides sätestatud raamlepingu lõppemise tähtajast.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankija muutis hankealusdokumentide osaks olevast lisa 1 tehnilisest kirjeldusest tulenevaid tingimusi, mistõttu on hankija otsustanud kooskõlas riigihangete seaduse § 82 lõikega 1 pikendada pakkumuste esitamise tähtpäeva.