Leveringen - 256691-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Niersteenvergruizer

2020/S 106-256691

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-233453)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Nationaal identificatienummer: Q3150004D
Postadres: C/ Tudela, 20
Plaats: Pamplona
NUTS-code: ES22 Comunidad Foral de Navarra
Postcode: 31002
Land: Spanje
Contactpersoon: Sara Lizarbe Sancha
E-mail: serobras@navarra.es
Telefoon: +34 848428162

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contrataciones.navarra.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento de un litotriptor para el Hospital Virgen del Camino de Pamplona (OB11/2019)

Referentienummer: OB11/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33153000 Niersteenvergruizer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento de un litotriptor para el Hospital Virgen del Camino de Pamplona.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-233453

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Se modifican las prescripciones técnicas particulares del Pliego Regulador y se abre un nuevo plazo de presentación de proposiciones.